Privacyverklaring

Covidtestloket.nl verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens aan ons stelt. Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via jouw bezoeken aan de website van Covidtestloket.nl. Je gaat akkoord met ons privacy beleid door deze website te gebruiken.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt Covidtestloket.nl met jouw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens, en niet meer. Dit zijn: voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld uw correspondentie met ons.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Covidtestloket.nl kan via de website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling;

Het verstrekken van een uitslag via beveiligde e-mail;

Toezenden van uw bestelling(en) uit onze webshop;

Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals het doorgeven van een positieve PCR-test uitslag.

Cookies en web statistieken

Covidtestloket.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Als jij inlogt op jouw persoonlijke omgeving, wordt er ook een cookie geplaatst op jouw computer. Deze heeft als doel jou (of eigenlijk jouw computer) te herkennen zolang jij ingelogd bent, om te voorkomen dat je direct weer uitgelogd wordt. Als je uitlogt wordt deze cookie direct verwijderd. Je kunt je altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Covidtestloket.nl meet onder meer de mate waarin de website worden bezocht en het klikgedrag hierin. Hiervoor worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers, zonder dat hierbij te herleiden is wie precies waarop klikt. De verzamelde gegevens zijn gegevens zoals de meest bezochte pagina’s en het type webbrowser waarop de website wordt bezocht. Aan de hand van deze statistieken verbeteren wij onze website en de gebruikerservaring. Deze gegevens worden bijgehouden door cookies te plaatsen op jouw computer.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Covidtestloket.nl, tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen, als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Beveiligingsgegevens

Bewaartermijn

Covidtestloket.nl bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij jouw gegevens hebben verzameld. Oftewel, zolang het aannemelijk is dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld totdat we jouw testresultaten hebben) bewaren we jouw persoonsgegevens. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens verwijderd in onze periodieke opruiming.

Covidtestloket.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Covidtestloket.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@covidtestloket.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Deelname aan anoniem onderzoek

Indien u na het verkrijgen van uw testuitslag toestemming heeft gegeven voor het anoniem gebruik van uw materiaal ter bevordering van de kennis over het corona-virus en de verspreiding daarvan, heeft u ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Mocht u nog vragen hebben kunt u ons per email bereiken via info@covidtestloket.nl