Privacy / Garantie en Aansprakelijkheid

De door Covid test loket geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Covid test loket vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.Covid test loket is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Covid test loket. Covid test loket is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.De klant is verplicht Covid test loket te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Covid test loket mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.Het is mogelijk dat Covid test loket op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Covid test loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.