PRIVACY/GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De door Covid test loket geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Covid test loket vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.Covid test loket is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Covid test loket. Covid test loket is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.De klant is verplicht Covid test loket te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Covid test loket mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.Het is mogelijk dat Covid test loket op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Covid test loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

PRIVACY / WARRANTY AND LIABILITY

The products supplied by Covid test counter are exclusively covered by the warranty as determined by the manufacturer of the product in question. During such warranty period, Covid test counter only fulfills a counter function. Covid test counter is never obliged to pay compensation, in whatever form, to the customer or others, unless there is intent or gross negligence on the part of Covid test ticket booth. Covid test counter is never liable for consequential or trading loss, indirect damage and loss of profit or turnover. insofar as the law does not prevent the relevant damage and costs from being borne by the customer. It is possible that Covid test counter on its internet site includes links to other internet sites that may be interesting or informative for the visitor. Such links are for informational purposes only. Covid test counter is not responsible for the content of the website or the use that may be made of it.